20. zasedání Výboru pro záležitosti EU

26.5.2020
20. zasedání Výboru pro záležitosti EU

Šestadvacátého května jsem se vydala vlakem do Prahy na již 20. zasedání senátního Výboru pro záležitosti EU. Vytyčím zde nejdůležitější body, které jsme projednávali. Zabývali jsme se východisky k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Rádi bychom uvítali předložení specifičtějších iniciativ, které bychom ve výboru chtěli s vládou projednat na podzim 2020. Diskutovali jsme o sdělení Komise týkající se posílení procesu rozšíření a perspektivy EU pro západní Balkán. Nová metodologie pro rozšíření zpřesňuje a vyjasňuje podmínky procesu přistoupení, což vedlo k oživení celého procesu a odblokování jednání o zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií, jejichž zahájení Senát dlouhodobě podporoval.
Dále jsme se zabývali návrhem nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality. Stanovisko k možnému navýšení cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 na úroveň 50 - 55 % zaujmeme až poté, co Komise zveřejní komplexní posouzení dopadů tohoto možného navýšení. Také se domníváme, že by EU z důvodu současné pandemie COVID-19 neměla omezovat svoji snahu dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Zelená dohoda pro Evropu by se měla stát základním rámcem pro obnovu evropského hospodářství zasaženého touto pandemií.
Projednali jsme pokyny Komise týkající se přímých zahraničních investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evropských strategických aktiv před začátkem používání nařízení o prověřování přímých zahraničních investic. Doporučujeme vládě rychlé přijetí navrženého zákona v takové podobě, aby se plně vztahoval i na oblast zdravotnických a ochranných výrobků a zdravotnického výzkumu a vývoje. Požádali jsme rovněž vládu, aby do přijetí zákona využívala stávající zákonné prostředky ke sběru informací a komunikaci s partnery v EU. V souvislosti s koronavirovou krizí vidíme, jak je strategická soběstačnost EU důležitá.