21. zasedání Výboru pro záležitosti EU

10.6.2020
21. zasedání Výboru pro záležitosti EU

Včera jsme v Senátu měli 21. schůzi Výboru pro záležitosti EU. Vzali jsme na vědomí:
1) informaci o programu nadcházejícího jednání Evropské rady, jehož ústředním tématem bude návrh nového nástroje na podporu oživení a víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027, jejž předložila Komise dne 27. května 2020,
2) společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19, který má sloužit pouze jako doporučení a
3) doporučení ke Konvergenčnímu programu ČR z roku 2020.

Dále jsme projednali Bílou knihu o umělé inteligenci a Zprávu Komise o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost. Rozvoj technologií umělé inteligence považujeme za důležitý strategický nástroj, který však představuje kromě přínosů i potenciální rizika. Proto by uplatnění těchto technologií měla předcházet důsledná debata, aby všechny systémy umělé inteligence splňovaly definované parametry spolehlivosti, kontrolovatelnosti a transparentnosti fungování. Jsme toho názoru, že zavádění nových technologií nesmí snížit stávající úroveň ochrany práv osob. Shodli jsme se pro součinnost mezi programem Horizont Evropa a Digitální Evropa a pro vhodnou geografickou vyváženost výzkumných center napříč členskými státy Unie.
Zabývali jsme se také sdělením o Východním partnerství a jeho směřování po roce 2020. ČR má výraznou roli při přípravě nové politiky Východního partnerství a jsme toho názoru, že je potřeba usilovat o jeho adekvátní financování ve Víceletém finančním rámci na období 2021-2027.