25. schůze Výboru pro EU

11.8.2020
25. schůze Výboru pro EU

Dnes se v Senátu konala 25. schůze Výboru pro záležitosti EU. Hlavním bodem programu schůze, jehož jsem byla zpravodajkou, byla unijní Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025. Jedná se o sdělení, které avizuje, na co se hodlá Komise v této oblasti zaměřit. Podpořili jsme cíle obsažené ve sdělení, které jsou zaměřené na boj proti genderově podmíněnému násilí a na vyrovnané zastoupení žen a mužů v hospodářském a politickém životě včetně vedoucích pozic. V diskusi však opakovaně zaznělo, že úsilí o vyrovnané zastoupení neznamená podporu zavádění povinných kvót. Výbor podpořil i přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvě) a vyzval vládu, aby v souvislosti s přípravou ratifikace této úmluvy věnovala pozornost také šíření souvisejících dezinformací. Zároveň žádáme vládu, aby přijala opatření k řešení problému příjmové nerovnosti žen a mužů v produktivním, ale i v důchodovém věku. S tím souvisí i vytvoření dostatečné kapacity předškolních zařízení. V usnesení dále zdůrazňujeme význam výchovy a výuky etiky a etikety.
Druhým projednávaným bodem byla sdělení Komise analyzující překážky na jednotném trhu a představující dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu. Jednotný trh je zásadním zdrojem prosperity v Evropské unii a zejména v České republice. Vláda navrhovaná opatření vítá. Po projednání jsme vzali tyto dokumenty na vědomí.