5. schůze výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

20.1.2021
5. schůze výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Jak probíhala dnešní schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu? 

Schválili jsme:
-novelu horního zákona, která má za cíl minimalizovat státní výdaje na odstranění následků hornické činnosti nebo likvidaci dolů a lomů a posílit postavení státu jako vlastníka nerostného bohatství. 
-novelu zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – zde se především prodlužuje odškodňovací režim za škody způsobené kormoránem velkým na rybách. Stát hradí 100% škod na rybách. 
-novelu zákona o nouzových zásobách ropy z důvodu sladění se směrnicí Evropské komise.

 

Hlavní změnou je změna termínu ve výpočtu nouzových zásob ropy z 31. března na 30. června každého roku. 
-souhlas s ratifikací změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Rady guvernérů 

Přijali jsme informaci o petici „Voda je život“, kterou jsme shledali za nedůvodnou. Řada petičních požadavků je již v naší legislativě zohledněna, případně se projednání připravuje.
Využila jsem dnes opět volného času a pěkného počasí k procházce ze Senátu na Florenc, odkud jsem odjela autobusem zpět do svého regionu.