Schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu

9.10.2019
Schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu

Dnes jsem v Senátu předsedala 6. schůzi Podvýboru pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Nejdříve probíhala diskuze se zástupci Správy železniční a dopravní cesty SŽDC, kdy nám náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy pan Mojmír Nejezchleb zevrubně popsal připravované projekty železniční infrastruktury pro období 2021 – 2027. Patří sem například nová dvoukolejná trať na IV. koridoru, rekonstrukce některých důležitých železničních uzlů (Pardubice), napojení tratě na Letiště Václava Havla v Praze Prague Airport - Letiště Praha (zde SŽDC tuto problematiku řeší s Letištěm Praha i s ohledem na možnou výstavbu paralelní dráhy), pokračování elektrifikace trati od Zastávky u Brna až po Třebíč nebo novostavba tratě Brno – Znojmo.
Dále se za přítomnosti zástupců Ministerstva dopravy v čele s panem náměstkem Jakubem Kopřivou a se zástupci Ministerstva životního prostředí projednávaly hned dva senátní tisky obsahující návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Prvním byl Senátní tisk č. 137, ve kterém se provozovateli dráhy ukládá právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy. Dále stanovuje, kdy a za jakých podmínek je vlečka veřejně přístupná a kdy veřejně nepřístupná a jaké z toho plynou provozovateli povinnosti. Důležitým bodem je také povinnost dopravce umožnit cestujícímu využití jím poskytovaných přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu (v praxi to bude znamenat, že budu-li na své cestě povinna využít dvou a více různých dopravců, stačí mi zakoupit jeden jízdní doklad a nebudu si muset jednotlivé úseky kupovat u jednotlivých dopravců).
Senátní tisk č. 140 ruší povinnost dopravce, aby drážní vozidla řídily osoby, které mají platnou licenci a platné osvědčení strojvedoucího, pakliže se jedná o dráhu speciální při automatickém provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo. Tato malá změna je nutná především v souvislosti s výstavbou nové linky metra D, kde se počítá s automatickými soupravami bez strojvedoucího.
Musím říct, že z dnešní schůze mám opravdu dobrý pocit, a chci pochválit jak mé kolegy senátory, tak i přítomné zástupce SŽDC, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí za věcnou a konstruktivní spolupráci. Zároveň chci poděkovat Radce Novákové za přípravu materiálů a schůze samotné.