Tiskový briefing Senátorského klubu STAN

3.11.2022
Tiskový briefing Senátorského klubu STAN

Dnes dopoledne proběhl tiskový briefing Senátorského klubu Starostové a nezávislí, kde jsem za Hospodářský výbor Senátu Parlamentu ČR hovořila o třech zákon, které jsme následně projednávali na dnešní senátní schůzi. Konkrétně se jednalo o zákon o vnitrozemské plavbě, zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a zákon o ochraně spotřebitele.

Hlavní změnou v zákonu o vnitrozemské plavbě je úprava způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidla, včetně výkonu některých dalších specifických činností, vztahující se nejen na vůdce plavidla, ale také na ostatní členy posádky a další osoby. Vůdce plavidla je nově brán jako jeden z členů posádky plavidla. Dále jsou stanoveny požadavky na minimální věk, odbornou a zdravotní způsobilost osob vedoucích a obsluhujících plavidla a dalších osob ve vnitrozemské plavbě. Rozlišuje se mezi osobami dotčenými unijním právem a osobami, na které se evropské právo nevztahuje, resp. umožňuje stanovit národní odchylky. Dochází také k úpravě postupu plavebního úřadu při udělování příslušných oprávnění a dokladů. Zřizuje se rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech.

 

Zákon o pojišťování a financování vývozu má nově podnikatelům umožnit získání podpory státu v oblasti vývozního potenciálu a získávání nových vývozních kontraktů skrze financování. Například modernizaci výrobních kapacit, materiálu a předzásobení, včetně strategického nákupu surovin či snížení energetické náročnosti a zvýšení ekologizace výroby. Důvodem k předložení návrhu zákona je potřeba reakce na ruskou agresi na Ukrajině a související dopady na národní hospodářství.

 

Zákon o ochraně spotřebitele zahrnuje celou řadu změn. Konkrétně se jedná například o tuto: v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory prodávajícího při organizované prodejní akci nebo při nevyžádané návštěvě podomního prodejce ve spotřebitelově domácnosti se lhůta pro odstoupení od smlouvy prodlužuje ze 14 na 30 dnů. Velmi důležitá změna se pak týká smluv uzavíraných mimo provozovnu. Již je nebude možné uzavřít po telefonu – prodávající bude mít nově povinnost zaslat spotřebiteli potvrzení nabídky na uzavření smlouvy v textové podobě bez zbytečného odkladu po uskutečnění telefonátu, i když nabídka byla spotřebiteli sdělena a odsouhlasena již během telefonátu. Smlouva tedy bude uzavřena až akceptací potvrzení nabídky spotřebitelem v písemné formě, resp. elektronické či listinné podobě.

Dále na tiskové konferenci zazněly informace o dnes projednávané novele služebního zákona, novele zákona o významné tržní síle či o toleranci k alkoholu u vodáků.