Zasedání Výboru EU

6.8.2019
Zasedání Výboru EU

V úterý 6. srpna se konala 13. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) Senátu Parlamentu ČR. Jako první bod výbor projednal sdělení týkající se iniciativy Zlepšování právní úpravy, která od svého spuštění v roce 2015 přinesla určitý pokrok, ale je třeba se problematice důsledněji věnovat.
Výbor nepodpořil přechod od jednomyslného hlasování k rozhodování kvalifikovanou většinou v oblasti sociální politiky a v oblasti zákazu diskriminace z důvodu rozdílů v sociálních systémech jednotlivých členských států, nicméně vnímá rostoucí význam sociální politiky v rámci EU.
Výbor EU se dále zabýval sdělením o politice rozšíření EU pro rok 2019 a sdělením k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v EU. Výbor připomněl, že dlouhodobě podporuje rozšiřování EU, vždy ale za předpokladu, že země splňují všechny nezbytné podmínky. O vstup do EU usilují také Turecko a země západního Balkánu, jako je například i Albánie. Právě Albánii bych vám ráda blíže představila během besedy s Michaelou Kubíčkovou, představenou řeholního domu v Albánii, která se koná tento pátek 9. srpna v 17:30 v sále Infocentra u baziliky sv. Prokopa v Třebíči. 
Těším se na setkání s vámi.